Pandanet Top page

Pandanet Top page

Kuksu Mountains International Pair Go Championship

Winner:
Lu Minquan 4-dan [ China ] &
Lee Chang-ho 9-dan [ Korea ] pair

Live Broadcasts

Results

Winner Lu Minquan 4-dan [ China ] & Lee Chang-ho 9-dan [ Korea ] pair
Runner-up Missingham Joanne Jia-Jia 7-dan [ Chinese Taipei ] & Wang Lei 8-dan [ China ] pair
3rd place Oh Yujin 6-dan [ Korea ] & Takao Shinji 9-dan [ Japan ] pair
4th place Hsieh Yi Min 6-dan [ Japan ] & Lin Chih-han 9-dan [ Chinese Taipei ] pair

FinalJuly 30 (Mon.) 5:00 am(UTC)

Lu Minquan
4-dan [ China ] &
Lee Chang-ho
9-dan [ Korea ]
pair
Lu&Lee pair
W + Resign
[ Record ]
M.J.Jia-Jia
7-dan [C.Taipei] &
Wang Lei
8-dan [ China ]
pair

3rd-place MacthJuly 30 (Mon.) 5:00 am(UTC)

Oh Yujin
6-dan [ Korea ] &
Takao Shinji
9-dan [ Japan ]
pair
Oh&Takao pair
B + Resign
[ Record ]
Hsieh Yi Min
6-dan [ Japan ] &
Lin Chih-han
9-dan [ C.Taipei ]
pair

1st Rounds July 29 (Sun.) 6:00 am (UTC)

Lu Minquan
4-dan [ China ] &
Lee Chang-ho
9-dan [ Korea ]
pair
Lu&Lee pair
W + Resign
[ Record ]
Oh Yujin
6-dan [ Korea ] &
Takao Shinji
9-dan [ Japan ]
pair
Hsieh Yi Min
6-dan [ Japan ] &
Lin Chih-han
9-dan [ C.Taipei ]
pair
Missingham
& Wang pair
B + Resign
[ Record ]
M.J.Jia-Jia
7-dan [C.Taipei] &
Wang Lei
8-dan [ China ]
pair
Viewer software download is required to watch the games.
  for PC (English) (Chinese) (Thai) for iPhone iPad / Android

[ This PageTop ][ Pandanet ]