Pandanet Top page

Pandanet Top page

Kuksu Mountains International Pair Go Championship

Live Broadcasts
Men's Team Results   Dec 11(Thu) - 15(Mon)
Winner [ China ] Zhiying YU 5p & Yuting MI 9p
Runner-up [ Korea ] Jeong CHOI 5p & Hyun NA 5p
3rd place [ C. Taipei ] Kai-Hsin CHANG 4p & Shih-Iuan CHEN 9p
4th place [ Japan ] Rina FUJISAWA 2p & Atsushi IDA 8p
5th place [ Europe ] Svetlana SHIKSHINA 3p & Ilya SHIKSHIN 7d
6th place [ Europe ] Natalia KOVALEVA 5d & Hui FAN 2p
Pair Go Final   Dec 17, 9:30 China Time (GMT+8)
[ China ]
Zhiying YU 5p
Yuting MI 9p
China
W+resign
[ Record ]
[ Korea ]
Jeong CHOI 5p
Hyun NA 5p
Pair Go 3rd place   Dec 17, 9:30 China Time (GMT+8)
[ Japan ]
Rina FUJISAWA 2p
Atsushi IDA 8p
Chinese Taipei
W+resign
[ Record ]
[ Chinese Taipei ]
Kai-Hsin CHANG 4p
Shih-Iuan CHEN 9p
Pair Go 5rd place   Dec 17, 9:30 China Time (GMT+8)
[ Europe ]
S. SHIKSHINA 3p
I. SHIKSHIN 7d
S. SHIKSHINA 3p
I. SHIKSHIN 7d
B+2.5
[ Record ]
[ Europe ]
N. KOVALEVA 5d
Hui FAN 2p
PANDA-EGG (for Windows) or Panda-Tetsuki (for iPad/iPhone/Android) is required to watch the games.
Viewer software download  for Windows for iPhone iPad / Android

Men's Team Results   Dec 11(Thu) - 15(Mon)
Winner [ China ] Yue SHI 9p, Yuting MI 9p, Jiaxi TUO 9p
Runner-up [ Korea ] Young Hoon PARK 9p, Hyun NA 5p, Dong Yoon KANG 9p
3rd place [ Japan ] Satoshi YUKI 9p, Atsushi IDA 8p, Taiki SETO 7p
4th place [ C. Taipei ] Shih-Iuan CHEN 9p, Li-Hsiang LIN 6p, Che-Hao CHANG 5p
5th place [ USA ] Ming Jiu JIANG 7p, Huiren YANG 1p, Daniel Daehyuk KO 7d
6th place [ Europe ] Hui FAN 2p, Alexandr DINERSHTEYN 3p, Ilya SHIKSHIN 7d

PANDA-EGG (for Windows) or Panda-Tetsuki (for iPad/iPhone/Android) is required to watch the games.
Viewer software download  for Windows for iPhone iPad / Android
Women's Individual Results   Dec 11(Thu) - 15(Mon)
Winner [ China ] Zhiying YU 5p
Runner-up [ Korea ] Chaeyoung KIM 2p
3rd place [ China ] Naiwei RUI 9p
4th place [ Chinese Taipei ] Kai-Hsin CHANG 4p
5th place [ Chinese Taipei ] Joanne MISSINGHAM 6p

PANDA-EGG (for Windows) or Panda-Tetsuki (for iPad/iPhone/Android) is required to watch the games.
Viewer software download  for Windows for iPhone iPad / Android