Pandanet Top page

Pandanet Top page

Kuksu Mountains International Pair Go Championship

Winner:
Yu Li-Chun 2-dan &
Wang Lih-Chen 9-dan pair [C.Taipei]

Photo